ព័ត៌មានសិល្បះនិងកីឡា

អប់អរសាទ ល្ខោនខោល បានដាក់ចូល បញ្ចី សម្បត្តិវប្បធម៌ពិភពលោក !

ខេត្តសៀមរាប ៖ យប់ថ្ងៃសុក្រ ទី៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨ ថ្នាក់ ដឹកនាំ ខេត្តលោក ឃឹម ប៊ុន សុង បានដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការរៀបចំធ្វើការជួបជុំទទួលសាទរ ការដាក់បញ្ចូលល្ខោនខោល ខ្មែរ បញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ អរូបី…

Read More